پختگی روانی یک شبه به وجود نمی آید باید برای آن تلاش کرد.
راه در جهان یکی است و آن راستی است.
دانش باید بار ما رو سبک تر بکنه نه اینکه سنگین تر.
برای فهمیدن زمان لازم است و این زمان گاهی بسیار طولانی است.
وقتی چیزی رو نمی فهمیم به این معنی نیست که وجود ندارد.
جهان ناشناخته ها از جهان شناخته ها وسیع تر است.
همیشه پر سر و صدا ترین راستین ترین نیست.

Print Friendly, PDF & Email